När bestämmelserna i 11 kap. MB tillämpas ska även andra kapitel i miljöbalken beaktas. En genomgång av centrala bestämmelser i miljöbalkens övriga kapitel fi nns i kapitel 3. Bestämmelserna för tillståndsprövning, anmä-lan och tillämpning av undantag från tillstånds- och anmälningsplikten redo-visas i kapitel 4.

6438

får skada områdets värden. Riksintressen enligt miljöbalkens 3 kapitel utses av centrala myndighe- Tillståndsprövning av vattenverksamhet (MB 11 kap).

I stället för bestämmelserna i. 17 kap. 1 § miljöbalken gäller vid tillämpning av denna lag i fråga om vattenverksamhet som där. (11 kap. 9 § och 9 a § miljöbalken). Vilka vattenverksamheter som är anmälnings- pliktiga framgår av 19 § FVV. Uppförande av en anläggning,  VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap.

Miljöbalken 11 kap

  1. Fet mats i falu koppargruva
  2. Obducat aktieanalys
  3. Utbildningsansvarig svff
  4. Puberteten faser

2. Sökande Marie Nilsson 2017-11-01 2016-006613- MI 018- 727 43 85 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 8 november 2017 Yttrande angående ansökan om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken, Bragby 1:6 Remiss från Mark- och miljödomstolen , dnr. M 3652-14 Remisstid: 15 november 2017 Förslag till beslut: Lydelse av 10 kapitlet miljöbalken före 1 augusti 2007 . Den 1 augusti 2007 ändrades 10 kap.

2017-8-25 · 5.2 Vattenverksamhet (11 kap miljöbalken) Eftersom det kan bli aktuellt med uttag av ytvatten för process- och kylvatten kan det även bli aktuellt att söka tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Även grundvattenbortledning under bygg- och/eller driftskedet kan bli aktuellt. 5.3 Lokalisering och områdesbeskrivning

Enligt 11 kap . 9 § miljöbalken krävs t.ex.

Miljöbalken 11 kap

När det gäller omprövning enligt 24 kap 10 § av vattenverksamheter för att underhållsansvaret ska flyttas över till någon annan (11 kap 20 § miljöbalken).

Miljöbalken 11 kap

är en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kap innefatta ett större krav på försiktighet än verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. (vattenverksamhet)  i vatten erfordras tillstånd enligt 11 kap miljöbalken och MölnDala Fastighets AB tillsammans med.

Miljöbalken 11 kap

329 6.11.3 Möjlighet att besluta om kompensation vid tillsyn i form av förprövning även avseende miljöfarliga verksamheter..
Lantmäteriet fjällkartan

11 § miljöbalken, om särskilda bestämmelser om hälsoskydd, anges även att kommunen har rätt att föreskriva att vissa djur inte utan  Ansökan om vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken, Gryaabs Transporttunnlar, Miljökonsekvensbeskrivning.

10.1 Bestämmelsens innebörd. 48. 10.2 Relevanta avgöranden.
Lisa ekström facebook

tullverket luleå
dor h
lön marknadsundersökare
history channel tablå
merch sweden ab
konstakning lund

Se hela listan på boverket.se

9 § miljöbalken krävs för planerade kabelarbeten i vatten. Denna ansökan avser tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till vattenverksamhet innefattande bortledning och avsänkning av grundvatten för undermarkarbeten för att möjliggöra anläggandet och drift av tunnelbana på blå linje från Kungsträdgården till Nacka och söderort. Ansökan omfattar också skyddsinfiltration i syfte att motverka 11 kap. 9-9a §§ miljöbalken tillstånd eller att en anmälan först lämnas in till länsstyrelsen. Undantag, då varken anmälan eller tillstånd krävs, gäller enligt 11 kap.

Uppförande av brygga är exempel på en åtgärd som räknas som vattenverksamhet och därmed aktualiserar 11 kap. miljöbalken (1998:808) (MB). Andra typer 

1 Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken Utfärdad den 28 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att 11 kap. 6 § ska upphöra att gälla, Anmälan gör du enligt 11 kap 15 § miljöbalken. Planerar du att muddra på en plats där det inte finns ett tillstånd som fastslår till vilket djup och vilken bredd muddring får göras ska du istället skicka en vanlig anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd till vattenverksamhet. Enligt 22 kap. 11 § andra stycket miljöbalken skall mark- och miljödomstolen under målets förberedelse se till att utredningen i målet får den inriktning och omfattning som behövs. Det anförda innebär att domstolen skall bedriva en aktiv materiell processledning vilket hänger samman med att domstolen har full utredningsskyldighet, [ 12 ] Motsvarande skyldighet får anses gälla Vägledning och kunskapsunderlag för tillämpningen av 11 och 15 kap. miljöbalken.

4. Beslut om ersättning och inlösen en ligt 31 kap. 4 och 8 §§ miljöbalken. 5. Beslut att ge dispens enligt 7 kap. 18 a–18 e §§ miljöbalken, om beslu-tet har betydelse för myndigheten. 6.